Tuesday, 18/01/2022 - 20:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU - CHƯƠNG MỸ

Hướng dẫn công tác SKKN- NCKH năm học 2017 - 2018

 

 

 

 

 

         

         

UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 1008 /GD&ĐT

Hướng dẫn công tác SKKN- NCKH

năm học 2017 - 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

Chương Mỹ, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS

Thực hiện hướng dẫn số 3962, ngày 09/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác NCKH- SKKN năm học 2017- 2018

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ hướng dẫn các nhà trường thực hiện nhiệm vụ NCKH- SKKN năm học 2017- 2018 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Giải quyết được những mâu thuẫn, những khó khăn vướng mắc có tính chất thời sự trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh; nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân; để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp..

Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hoạt động quản lý và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.

2. Yêu cầu:

Thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác NCKH- SKKN, tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng SKKN, NCKH vào thực tiễn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác SKKN, NCKH thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;

Nghiêm túc thực hiện các quy định để có được sản phẩm SKKN, NCKH thiết thực, khả thi. Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh

B. CÁC NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

I. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH)

Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các đơn vị và cá nhân tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học giáo dục, khoa học nhân văn, khoa học công nghệ nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình quản lý, giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và của ngành.

Nội dung nghiên cứu đề tài xuât phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề thực tiễn tại cơ sở.

Các đơn vị xét nhu cầu đổi mới các hoạt động và khả năng NCKH của cán bộ, giáo viên đơn vị mình để xây dựng đề cương và ké hoạch nghiên cứu, đăng ký các đề tài NCKH cấp Thành phố, cấp Ngành, cấp trường theo phân cấp quản lý và thời gian qui định.

Các nhà trường cần tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, tích cực tham gia hội thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học , cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, tổ chức các câu lạc bộ khoa học...

* Hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH

Các trường đăng ký đề tài NCKH với phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đăng ký với UBND huyện

Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01 Phiếu đề xuất đặt hàng thực hiện đề tài của đơn vị và 01 bản đề cương NCKH, xác nhận áp dụng kết quả nghiên cứu, lý lịch khoa học của đơn vị thực hiện và cá nhân tham gia nghiên cứu.( mẫu đề cương đề tài cấp Ngành và cấp Thành phố đăng trên cổng thông tin điện tử của Ngành http:// www. hanoi.edu.vn). Sau khi được duyệt và chỉnh sửa sẽ nhân bản theo yêu cầu của Hội đồng khoa học các cấp

*Thời gian nộp hồ sơ:

+ Đối với đề tài cấp Thành phố nộp hồ sơ về phòng GD&ĐT trước ngày 10/5/2018

+ Đối với cấp ngành( Sở GD&ĐT): cần nộp trước ngày 10/11/2017

II. CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TIÊN TIÊN

1. Định hướng nội dung nghiên cứu SKKN

- Các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học Mới, phương pháp dạy- học mới;

- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;

- Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường;

- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy;

- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị;

- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí;

- Hoạt động xã hội hóa giáo dục trong các đơn vị trường học

- Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện;

- Tổ chức học 2 buổi/ ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường; công tác y tể trường học;

- Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;

- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội

- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

2. Qui định chung.

- Bản SKKN được đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, font Unicode, kiểu Times New Roman cỡ 14, dãn dòng 1.2, lề trái: 3cm; lề phải: 2cm; lề trên 2cm; lề dưới 2cm. Tiêu đề đầu trang: ghi tên đề tài; Tiêu đề chân trang: đánh số trang/ Tổng số trang, căn giữa.

- Không ghi tên tác giả, tên đơn vị công tác trong phần nội dung SKKN.

- Bản SKKN được in, đóng quyển bọc giấy kính trong, số trang tối thiểu 15 trang( không tính trang bìa, mục lục, không ken ảnh vào các trang nội dung)

- Không chấm và công nhận những SKKN có 2 tác giả trở lên.

- Kết quả của năm học nào được tính cho năm học đó ( không bảo lưu)

3. Qui trình đánh giá

a. Cá nhân:

- Báo cáo các giải pháp trong SKKN cùng các minh chứng chứng minh tính hiệu quả, tính thực tiến trước tổ chuyên môn

b. Tổ chuyên môn:

Các thành viên trong tổ chuyên môn phỏng vấn thẩm định, đánh giá tính hiệu quả xếp loại SKKN theo các nội dung tại phụ lục 5, tổng hợp kết quả gửi Hội đồng khoa học cấp trên.

c. Hội đồng khoa học cấp trường

Hội đồng khoa học cấp trường phối hợp với Hội đồng chấm SKKN tổ chức giám sát, đánh giá, thẩm định, xếp loại những SKKN được tổ chuyên môn xếp loại A; nhập danh sách SKKN được xếp loại a cấp trường vào phần mềm quản lý SKKN phòng Giáo dục và Đào tạo đồng thời gửi bản SKKN được bó theo các lĩnh vực

4. Giao nộp SKKN:

a. Thời gian nộp:

+ Đợt 1: Từ 10/3 - 15/3/2018

+ Đợt 2: từ 15/ 4- 25/4/2018

b. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho đ/c Tạ Thị Thu Hương- phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

c. Hồ sơ nộp:

- Danh sách SKKN của cả đơn vị: 01 bản.

- Biên bản chấm SKKN( phụ lục 3), kẹp vào sau trang bìa của mỗi SKKN;

- Bản in SKKN xếp theo môn học/ lĩnh vực; ngoài bó có nhãn ghi rõ đơn vị, SKKN môn/ lĩnh vực và số lượng;

- Đĩa CD chứa các tệp đề tài SKKN, ghi chung vào 1 đĩa sắp xếp theo thư mục môn học hoặc lĩnh vực viết SKKN. Tên tệp SKKN qui định như sau: Môn hoặc lĩnh vực_lop_tentacgia_tendonvi.doc. Ví dụ: SKKN môn Toán lớp 3 của cô Minh, trường Tiểu học Thăng Long sẽ đặt tên tệp: toan_3_Minh_ththanglong.doc

5.Tổ chức lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN

5.1 Phổ biến và ứng dụng

- Phổ biến phải thể hiện rõ tính mục đích, hiệu quả, cấp thiết của SKKN, phù hợp với thời gian, đối tượng, phạm vi áp dụng.

- Nội dung trình bày phải rõ cách làm hay, ý tưởng mới của từng giải pháp mà SKKN đã nêu, đồng thời cần thông qua nhiều ví dụ minh họa tường minh cho mỗi giải pháp.

- Ứng dụng phải kịp thời vào các hoạt động của đơn vị, phù hợp với thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao hiệu quả của từng ứng dụng.

- Mỗi đơn vị, mỗi tổ chuyên môn xây dựng lịch tổ chức phổ biến, ứng dụng các giải pháp SKKN được các cấp công nhận vào thực tiễn hoạt động của đơn vị theo chuyên đề tổ, nhóm chuyên môn. Gửi lịch phổ biến, ứng dụng SKKN của nhà trường về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến SKKN như: quyết định thành lập Hội đồng khoa học, kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học, danh sách đăng ký SKKN của cá nhân, quyết định thành lập Hội đồng chấm SKKN, phiếu chấm của giám khảo, các bản SKKN, minh chứng các SKKN được phổ biến ứng dụng trong năm học, các biên bản thẩm định của Tổ chuyên môn và Hội đồng khoa học

- Lập sổ theo dõi các SKKN đã phổ biến hàng năm để nắm bắt kịp thời , chính xác, tính hiệu quả của SKKN khi ứng dụng

III. QUI ĐỊNH VỀ THI ĐUA

Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đánh giá thi đua về công tác SKKN theo các nội dung:

- Tập thể thực hiện đúng và có chất lượng qui trình chấm SKKN, tổ chức tốt các hoạt động phổ biến, áp dụng kết quả SKKN( thể hiện ở số buổi tổ chức, hình thức tổ chức). Thực hiện nộp đăng ký và nộp SKKN về phòng giáo dục và Đào tạo đúng thời gian qui định

- Cá nhân có SKKN nội dung giống nhau, sao chép đều không được xếp loại và xử lý hạ bậc thi đua. Tập thể có cá nhân sao chép SKKN sẽ bị xem xét trong đánh giá thi đua cuối năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạọ

- Thu sản phẩm SKKN của các đơn vị theo thời gian quy định;

- Tham mưu UBND huyện ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm SKKN; Quyết định công nhận, xếp loại SKKN

2. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở

- Các nhà trường, xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động NCKH- SKKN, có văn bản chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động SKKN- NCKH tại đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện về phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký đề tài NCKH- SKKN, các yêu cầu về nội dung, hình thức và tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại SKKN.

- Thành lập Hội đồng khoa học, Hội đồng chấm để đánh giá, xếp loại SKKN cấp trường.

- Phổ biến, ứng dụng SKKN chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các nhà trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động SKKN, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong mỗi nhà trường

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Tạ Thị Thu Hương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 113
Tháng 01 : 636
Năm 2022 : 636